Make your own free website on Tripod.com
Welcom to ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา
:: ยุทธฯ ที่ 1 ข้อมูลสารสนเทศ :: ยุทธฯ ที่ 2 การจัดสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูง :: ยุทธฯ ที่ 3 การจัดทำศูนย์การเรียนรู้

 บ้านขุนกำลัง
 บ้านแสงไทร
 บ้านสันติสุข

 บ้านขุนกำลัง
 บ้านแสงไทร
 บ้านสันติสุข 

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 

 

 

Welcom to ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา

 
ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140