Make your own free website on Tripod.com
Welcom to ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา
:: ยุทธฯ ที่ 1 ข้อมูลสารสนเทศ :: ยุทธฯ ที่ 2 การจัดสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูง :: ยุทธฯ ที่ 3 การจัดทำศูนย์การเรียนรู้

 

บ้านแสงไทร

ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140